Alýþtýlar çalýþtýlar
Nutuk atýp yarýþtýlar
Atýp-tutup sarýþtýlar
Arsýz-hýrsýz karýþtýlar
Meclisi meyhanelerde

Edebi çok senelerde
Dokunulmaz hanelerde
Seni böyle yapan kimler
Girdiðin viranelerde

Anadolu Anadolu
Kan aðlýyor saðý solu
Hak yolu Çankaya yolu
Sýrada kalan seferde
Dertli yüzü perde perde

Sýra beklerken kederde
Dinle bizi kulak verde
Kýzýlca kýyamet kopar
Sabýrýn bittiði yerde

Kimi haksýz kimi haklý
Ýkisi de çok meraklý
Beynimizde neler saklý
Ýman kalmadý neferde

Bizim Ramazan askerde
Olsa idi belki derde
Derma olur idi buna
Kalan koyun gitti kurda

Mahzuni der utanmazlar
Bizleri adam sanmazlar
Tepemizdeki cambazlar
Birbirlerini gammazlar
Ettiðiniz yemin nerde

Beþiniz düþmüyor dörde
Gel utan halimiz gör de
Arabanýn günahý yok
Suçun büyüðü þöförde