Muhammet devrini ihya eylemiþ
Çünkü Mustafa’nýn Kemali haktýr
Ýlim Çin’de olsa ara bul demiþ
Hayvanlara akýl Çin’den uzaktýr

Zalim softa güya Mustafa sever
Atasýn býrakýr topraðý över
Gider Medine de baðrýný döver
Ali der arslandan haberi yoktur

Ýster putperest ol ister Musevi
Huzuru Hüda’da haklar Ýsevi
Bizim peygamberin gözleri mavi
Ne aladýr ne araptýr ne aktýr

Evvelki nüvvüyet þimdi ülküdür
Ýster küfür et softa ister kudur
Hazrete gitmenin esrarý þudur
El ele bel bele birlik tutmaktýr

Cehennemler haykýrýrken dünyada
Kan içinde inleþirken þüheda

Ýnkar etme kim yetiþti imdada
Zülfükar’lý kemalinan buraktýr

Kimden aldý sana býraktý seni
Soya sulbe koþma mürþidi taný
Binbir oda sahip madem ki gani
Cenabi kemalin kudreti çoktur

Zamanýn üstadi geçmiþin hasmi
Kanda münehzehtir mekaný cismi
Ahýr zaman idi Mustafa ismi
Bana inanmazsan kitaba baktýr

Mahzuni þükreder kemal ehline
Payýmal olsam da þerrin cehline
Eyvah olsun softa kardeþ zihnine
Cemalden bihaber cana yazýktýr