Ambargo mambargo dinleme gardaþ
Gelin Amerika kovulsun gitsin
Üsleri müsleri çýksýn burdan
Kendi topraðýna savulsun gitsin

Bu herifler senden alýr haþhaþý
Morfin eder sana açar savaþý
Boþuna vurmadan gardaþ gardaþý
Bir bayram davulu çalýnsýn gitsin

Elin gavurunu boþa çaðýrma
Evdeki dövüþü ele duyurma
Seni senden beni benden ayýrma
Böyle bir memleket öðünsün gitsin

Bu topraklar bizimdir bizim olacak
Amerika bela buldu bulacak
Mahzuni baðýmsýz þehit kalacak
Yeter ki Türkiye’m dev olsun gitsin