Bu kafirdir diye yol tefrik etme
Adamý kýnamak ayýptýr softa
Bildiðim mezaratý mal diye satma
Hak aþikar köre kayýptýr softa

Ýptida Adem’e secde kýlýndý
Çar-anasýr Adem ile bilindi
Divitten dökülen yazý silindi
Ak üstünde kara kalýptýr softa

Bir kurbanýn, bir lokmasýn yer mi Hak
Allah neye muhtaç, söyle neyi yok
Havaya bakarsýn, kuldanmý uzak
Hedefsize küfür vaciptir softa

Kýble Hicaz’daysa Muhammet orda
Ordaki Peygamber ne gezer burda
Burda da mevcutsa Kýble her yerde
O ki her kýbleye sahiptir softa

Unuttun mu yuvarlanan çobaný
Kýble hesap etme hedefi taný
Adem Safiyullah yalan mý yan
Velagat Keramna sarihtir molla

Yunus neye döndü balýk rahminde
Ondan üstün hizmet var mýdýr sende
Daha Hicaz þehri yokken dünyada
Kýble ne tarafta sabitti molla

O köprüyü çoktan geçti Mahzuni
Sevgiyle tanýdým imaný dini
Derdim var efendi neylersin beni
Gönül insanlýða aþýktýr molla