Sana diyeceðim var eðlen yolcu
Kurduðun yuvayý yýk da öyle git
Zamanede ilk görevdir insana
Baþtan dinden haktan çýk da öyle git
Bir sudan geçince köprüyü devir
Sel basmýþ tarlaya ýrmaðý çevir
Birlik dümenini tersine kývýr
Saða sola sövüp dök de öyle git
Allah bir deseler sen söyle haþa
Nadan ehliyle çýkýlmaz baþa
Komþunun açlýðý tatlý tamaþa
Bir tekme de sen vur yýk da öyle git
Ortak isen hesap etme ölçmeyi
Ýhmal etme dost ýrzýna geçmeyi
Bir döðüþte çok ayýp gör kaçmayý
Beþ on yumruk yiyip sek de öyle git
Elinden tut çamurlara at körü
Beriye ötede öteye beri
Kapýya gelirse döv misafiri
Bir de ana avrat çek de öyle git
Kýzýna bakanýn oðlunu öldür
Meclise girersen büyüðe saldýr
Kefeni soy mezarlara kül doldur
Ölünün diþini sök de öyle git
Ciðerin yarasý sivri cam ister
Kötülük meydanýnda kendin göster
Adamýn cömerdi yavuz it besler
Meteliði baþa kak da öyle git
Küfür eksik etme aziz dilinden
Gaddarlýk kýlýncýn koyma belinden
Hiçbir þey gelmezse bile elinden
Fesat tohumunu ek de öyle git
Hasýlý sözümün tersine yürü
Görmesin gözlerin topalý körü
Kýsa yerden eksik etme ömürü
Mahzuni Þerif’ten býk da öyle git