Uyan çoban uyan sürüde kurt var
Mor koyun yaralý kuzu periþan
Sakiler inliyor sýzlýyor daðlar
Mecnun çöle dargýn yazý perisan

Canavar bürünmüþ kuzu postuna
Karýþmýþ sürüye canlar kastýna
Hakim defterini yazmýþ üstüne
Ciðer pare pare sizi periþan

Gemiler delinmiþ yelkeni berbat
Zehire garkolmuþ misk ile þerbet
Sanma ki dünyanýn sultaný rahat
Bazan dalgýn gezer bazý periþan

Uyan çoban uyku zarar getirir
Her taþýn baþýnda bir kurt oturur
Sürmeli yavruyu alýr götürür
Parça parça koyma bizi periþan

Yabaniler gezer dostun baðýnda
Mecnun dolaþmýyor Leyla daðýnda
Halden hale girdim gençlik çaðýnda
Mahzuni yan yatar sazý periþan