Veysel babam uyan bak þu halýma
Giydirdigin hýrka çabuk delindi
Senden bir emanet almýþtým ama
Kara yüzlü hýrsýz giydi çalýndý

Söndü gözlerimden eski ýþýklar
Sýrtýmda bebeðim yedi beþikler
Birbirine düþer oldu aþýklar
Sazlar teller bölük bölük bölündü

Emek verip diktirdiðim baðlara
Daha koruk iken düþtü bir sara
Altun aramaya çýktým daðlara
Salladým küreði tüfek bulundu

Neyleyim gidermiþ huylu huyunca
Uzansam topraða boylu boyunca
Meyhanede imam gördüm deyince
Mahzuni Þerif’im kafir bilindi