Ýkibin yýlýna doðru
Dur bakalým ne olacak
Müneccim deðilim ama
Sanýrým bir er gelecek

Dün gece bir rüya gördüm
Yüzümü pirime sürdüm
Bilmiyorum neler sordum
Yokluk arkada kalacak

Koyun kuzu yavrusuna
Meleyip süt verdiðinde
Aðustos’ta kýzýlýrmak
Dönüp dönüp gümleyecek

Zelzele olacak Þam’da
Rüyam böyle dedi bana
Ben de inanmazdým ama
Tuz gölüne buz gelecek

Erciyes’ten Kayseri’ye
Dört kanatlý bir kuþ konar
Kanadýnda bebek taþýr
Bilmem kimler inanacak

Gökten mavi kar yaðarken
Kýrmýzý güneþ doðarken
Böyle rüya’dan uyanýp
Dost Mahzuni saz çalacak