Yanmýþým sultaným hilal kaþýna
Gel buna bir çare bul Ýmam Riza
Dünya kurban olsun o bakýþýna
Gel bana bir tabib ol Ýmam Riza

Siyah kaþlarýnla tatlý sakalýn
Usul baþa bana gelsin vebalin
Sarýlýp abaya o tatlý halin
Aðzýnda kapanmýþ dil Ýmam Riza

Böyle bakma sultaným bana çok olur
Eger küstüysen varlýk yok olur
Güzel kirpiklerin bana ok olur
Bir kere yüzüme gül Ýmam Riza

Sen bir cenazesin sen bir aðýtsýn
Senin oðlun beni deli daðýtsýn
Bana apaçýksýn ele kaðýtsýn
Ne olur baðrýma gel Ýmam Riza

Atamam efendim fikrime yayýl
Caným alsa bile benim Ezrail
Beþ pençeyi Ali Aba bir de Cebrail
Yýkmýþ kanadými gül Ýmam Riza

Mahzuni Þerif’im yedi hýrsýzý
Gelip giden gönlüm bulmaz arsýzý
Sizler onikiyi bizler dokuzu
Sayýmý rakama ver Ýmam Riza