Ademin Merihe gitme çaðýnda
Ýnsanýn taptýðý puta bak puta
Bilirim ki dünya lezzet doludur
Karganýn yediði duta bak duta

Aþýklarýn sözü hep enel haktýr
Vallahi billahi yalaným yoktur
Onu yakasýnda gümüþ gömlektir
Senin yakanda ki bite bak bite

Ölü insanlardan keramet olmaz
Ölmüþ insanlardan þefaat gelmez
Aya gidip gelmek marifet olmaz
Daha güneþten öte bak öte

Mahzuni deðildir hazreti mervan
Bizden ayrý deðil hak ile þeytan
Ne olursa olsun gider bu kervan
Ardýmdaki üren ite bak ite