Uzaktan yakýndan yuh çekme bana
Sana senin gibi baktým ise yuh
Efendi görünüp bütün insana
Hak’kýn kullarýný yýktým ise yuh

Ben hoca deðilim muska yazmadým
Ben hacý deðilim Arap gezmedim
Kuvvetliyi sevip zayýf ezmedim
Namussuza boyun büktüm ise yuh

Ne demek efendim bey ve amele
Fakir soymak yakýþýr mý kemale
Rüþveti hak bilip her dakka hile
Yapýp yapýp kafa çektim ise yuh

Bu kadar milletin hakkýn alanlar
Onlarý kandýrýp zevke dalanlar
Diplomayla olmaz hakim olanlar
Suçsuzun baþýna çöktüm ise yuh

Mahzuni’yim benden baþlar asalet
Asiliðe paydos bey’e nihayet
Þu insanlýk derde girerse þayet
O’na yar olmaktan býktým ise yuh

Yuh yuh soyanlara soyup kaçýp doyanlara
Ýnsana kýyanlara yazýk þu uyuyanlara