Anadolu Ýslamýyým çok þükür
Cihat duran þeriata karþýyým
Her güzel inancýn þeriatý var
Baþlar vuran þeriata karþýyým

Allah’ýn elçisi sevmez kýt’ali
Çünkü bunun çok büyüktür vebali
Olur ya efendim insanlýk hali
Fazla soran þeriata karþýyým

Kitaba inandým yalana deðil
Öfkem namaz kýlana deðil
Ýtikadým canlar alana deðil
Kök koparan þeriata karþýyým

Þeriat ilk kapý doðru gitmektir
Þeriat hak ile yolu gütmektir
Þeriat kötüyü islah etmektir
Yoksa her an þeriata karþýyým

Þeriatta olmaz farklý düþünce
Düþünmek gerekir bilimce fence
Geçmiþten bugüne böyle mi geldik sence
Bilime karþý çýkan þeriata karþýyým

Mahzuni Mevla’ý koymaz dilinde
Çaðlayýp inledim aþkýn selinde
Bir kaç þeyhin,bir kaç þahýn elinde
Hüküm süren þeriata karþýyým