Aslýma Karýþýp Toprak Olunca
Çiçek Olur Mezarýmý Süslerim
Daðlar Yeþil Giyer Bulutlar Aðlar
Gökyüzünde Dalgalanýr Seslerim

Ne Zaman Toprakla Birleþir Cismim
Cümle Mahluk Ýle Bir Olur Ýsmim
Ne Hasudum Kalýr Ne De Bir Hasmým
Eski Düþmanlarým Olur Dostlarým

Evvel De Topraktýr Sonra Da Adým
Geldim Gittim Bu Sahnede Oynadým
Türlü Türlü Tebdilata Uðradým
Gahi Viran Sen Olurdu Postlarým

Benden Ayýlýnca Kin Ve Buguzum
Herkese Güzellik Gösterir Yüzüm
Topraktýr Cesedim Güneþtir Özüm
Hava Yaðmur Uyandýrýr Hislerim

Alemler Alemi Ölçer Biçerler
Hamýný Hasýný Eller Seçerler
Bu Dünya Fanidir Konar Göçerler
Veysel Der Ki Gel Barýþak Küslerim