Aðlayalým Atatürk’e
Bütün dünya kan aðladý
Baþboða olmuþtu mülke
Geldi ecel can aðladý

Þüphesiz bu dünya fani
Tanrý’nýn aslaný hani
Ýnsi cinsi cem’i mahluk
Hepisi birden aðladý

Doðu batý cenup þimal
Aman tanrým bu nasýl hal
Atatürk’e erdi zeval
Yas çekip nevsen aðladý

Ýskender-i Zulkarneyn
Çalýþmadý bunca leðin
Her millet Atatürk deyi
Cemiyet-i akvam aðladý

Atatürk’ün eserleri
Söylenecek bundan geri
Bütün dünyanýn her yeri
Ah çekti vatan aðladý

Fabrikalar icad etti
Atalýðýn ispat etti
Varlýðýn Türk’e terk etti
Döndü çark devran aðladý

Bu ne kuvvet bu ne kudret
Varýdý bunda bir hikmet
Bütün Türkler Ýnönü Ýsmet
Gözlerinden kan aðladý

Tren hattý tayyareler
Türkler giydi hep kareler
Semerkand’ý Buhara’lar
Ýþitti her yan aðladý

Siz sað olun Türk gençleri
Çalýþanlar kalmaz geri
Mareþal Fevzi’nin askerleri
Ordular teðmen aðladý

Zannetme aðlayan gülmez
Aslan yataðý boþ kalmaz
Yalýnýz gidenler gelmez
Felek-el mevt’in elinden
Her gelen insan aðladý

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalým yurdumuzu
Dost deðil düþman aðladý