Aðlayalým Atatürk’e
Bütün Dünya Kan Aðladý
Baþbuða Olmuþtu Ülke
Geldi Acem Can Aðladý

Þüphesiz Bu Dünya Fani
Tanrýnýn Aslaný Hani
Ýnsi Cinsi Cem’i Mahluk
Hepisi Birden Aðladý

Doðu Batý Cenup Þimal
Aman Tanrý Bu Nasýl Hal
Atatürk’e Oldu Zeval
Yas Çekip Mebusan Aðladý

Ýskenderi Zülgarneyin
Çalýþmadý Buncaleyin
Her Millet Atatürk Deyin
Cemiyeti Akvam Aðladý

Atatürkün Eserleri
Söylenecek Bundan Geri
Bütün Dünyanýn Her Yeri
Ah Çektiler Tan Aðladý

Fabrikeler Ýcat Etti
Atalýðýn Ýspat Etti
Varlýðýn Türke Terketti
Döndü Çark Devran Aðladý

Bu Ne Kuvvet Bu Ne Kudret
Varýdý Bunda Bir Hikmet
Bütün Türkler Ýnönü Ýsmet
Gözlerinden Kan Aðladý

Tren Hattý Tayyareler
Türkler Giydi Hep Karalar
Semerkantý Buharalar
Ýþitti Her Yan Aðladý

Siz Saðolun Türk Gençleri
Çalýþanlar Kalmaz Geri
Mareþal Fevz’askerleri
Ordular Teðmen Aðladý

Zannetme Aðlayan Gülmez
Aslan Yataðý Boþ Kalmaz
Yalýnýz Gidenler Gelmez
Her Gelen Ýnsan Aðladý

Uzatma Veysel Bu Sözü
Dayanmaz Herkesin Özü
Koruyalým Yurdumuzu
Dost Deðil Düþman Aðladý