Dünya geniþ idi þimdi daraldý
Çýkýp gideceðim yer belli deðil
Yetmiþ altý yýldýr alýr satarým
Bakmadým deftere kar belli deðil

Seyrettim alemi dünya dar dedim
Ay dünya arasý sanki bir adým
Denizi karayý ölçtüm aradým
Adalar içinde var belli deðil

Avrupa Asýya ayrý bir kýta
Bir yýllýk yol idi deveye ata
Uçaklar sýðdýrdý beþ on saate
Daha neler çýkar dur belli deðil

Hýrsýzlar çalardý at ile para
Þimdi çalýyorlar uçak tayyare
Bekar kalsam dünür olsam dullara
Ýstenecek baþlýk ver belli deðil

Evlattan uþaktan fayda bekleme
Binde bir bulunur o da tekleme
Cahil insan gül ise de koklama
Ayvasý turuncu nar belli deðil

Ne oðluna güven ne de kýzýna
Doðru söylen kulak vermez sözüne
Yalvar yakar getiremen izine
Ýçimde bir ateþ kor belli deðil

Bu kahpe dünyanýn sonu vefasýz
Beþ günlük ömrünü geçir kavgasýz
Diyorlar Veysele sersem kafasýz
Baþýmda duman var kar belli deðil