Ben gidersem sazým sen kal dünyada
Gizli sýrlarýmý aþikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yada
Garip bülbül gibi ah ü zar etme

Benim her derdime ortak sen oldun
Aðlarsam aðladýn gülersem güldün
Sazým bu sesleri turnadan m’aldýn
Pençe vurup sarý teli sýzlatma

Bahçede dut iken bilmezdin sazý
Bülbül konar mýydý dalýna bazý
Hangi kuþtan aldýn sen bu avazý
Söyle doðrusunu sen inkar etme

Sen petek misali Veysel de an
Ýnleþir beraber yapardýk balý
Ben bir insanoðlu sen bir dut dalý
Ben babamý sen ustaný unutma