Bizim eller yaylasýna yürümüþ
Tez gidelim o dostlara erelim
Boz dumanlý mor çiçekli yaylanýn
Soldurmadan güllerini derelim

Kuz’lamýþ koyunlar kuzular körpe
Saf tutar güzeller el çýrpa çýrpa
Çöldeki ceylanlar çýkmadan sarpa
Kemend atýp kollarýný saralým

Bizim elin menevþesi mor olur
Güzeli aþýka sitemkar olur
Her çiçeðin bir mevsimde yer’olur
Bu sýrlan tabiata soralým

Bülbüller susmadýki güller solmadan
Sümbüller kuruyup hep toz olmadan
Yüce yaylam sana duman inmeden
Zurba zurba kekliklerin görelim

Sarý durnam tel tel olmuþ kanadýn
Veysel’in dilinde tespihtir adýn
Hayal mýydýn gözlerimden ýradýn
Ahu gözlüm sümbül saçlý meralým