Dünyada tükenmez murat var imiþ
Ne alaný gördüm ne murat gördüm
Meþakkatin adýn murat koymuþlar
Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm

Ölüm var dünyada yok imiþ murat
Günbegün artýyor türlü meþekkat
Kalmamýþ dünyada ehl-i kanaat
Ýnsanlar içinde çok fesat gördüm

Nuþveraný Adil nerede tahtý
Süleyman mührünü kime býraktý
Resul u Ekrem’in kanunu haktý
Her ömrün sonunda bir feryat gördüm

Var mýdýr dünyada gelip de kalan
Gülüp baþtan baþa muradýn alan
Muradý maksudu hepisi yalan
Ölümlü dünyada hakikat gördüm

Dönüyor bir dolap çarký belirsiz
Çaðlayan bir su var arký belirsiz
Veysel neler satar narhý belirsiz
Ne müþteri gördüm ne hesap gördüm