Gel ey talip bu bir esrar-ý Hak’týr
Erenlerin yolu söz ile deðil
Muhabbet bir ekin ekip yeþertmek
Oðlan, uþak, mahbup, kýz ile deðil

Kuþ misali bir çeþmeye konarsýn
Acý tatlý demez içer kanarsýn
Ayn’el yakýn Kakk’ý gördüm sanarsýn
Bu kafada gördüceðin göz ile deðil

Bu kafada binbir türlü sade var
Ýçecek var, içmeyecek bade var
Dört kapý içinde kýrk kaç cadde var
Hemen gitticeðin iz ile balli deðil

Yol gizlidir sadýk yoldaþ içinde
Nesne hasýl olmaz sert taþ içinde
Hakk’ý gören görür az yaþ içinde
Yetmiþ, seksen, doksan, yüz ile deðil

Katibi’m bir pirden nasihat aldýk
Mem arif sýrrýndan haberdar olduk
Katreden katreye ummana daldýk
Karýþtýk çoklara az ile deðil