Medet mürvet deyip kapýna geldim
Ýsteðim dileðim ver Hacý Bektaþ
Ýndim eþiðine yüzümü sürdüm
Kusurum günahým var Hacý Bektaþ

Kul olanýn elbet olur kusuru
Nesli Peygambersin cihanýn nuru
Alisin Velisin Pirlerin Piri
Galma kusurlara Pir Hacý Bektaþ

Horasandan ayak bastýn uruma
Mucizeler þahit oldu pirime
Bak þu vaziyete bak þu duruma
Eþin yok cihanda bir Hacý Bektaþ

Geçmem dedin duvarýmda sinekten
Yalan sadir olmaz ervahý pekten
Sana inanmýþým ervahtan kökten
Sana inanmayan kör Hacý Bektaþ

Sana yalvarýyor Veysel biçare
Yine senden olur her derde çare
Bir arzuhal sundum gani Hünkare
Keremin ihsanýn bol Hacý Bektaþ