Hayal bana yakýn yar bana uzak
Sevdasý baþýma dolanýr gitmez
Aþkýna düþeli yar bana uzak
Yüz bin öðüt versen biri kar etmez

Senin aþkýn beni kýldý urusvay
Düþmüþüm peþinde koþarým hay hay
Kabul et kapýnda beni de kul say
Dost yoluna olur aþýk ar etmez

Ey beni bu derde giriftar eden
Eski muhabbeti kaldýrdýn neden
Gönül ister kavuþmayý ölmeden
Gül olmasa bülbül ah u zar etmez

Beni yakan yansýn aþkýn narýna
Gönül düþtü bir zalimin toruna
Bakmaz mýsýn bu Veysel’in zarýna
Ah çeker aðlarým yar elim yetmez