Bu nasýl kavgalar çirkin döðüþler
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz
Yolumuza engel olur bu iþler
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz

Birleþiriz bir bayraðýn altýnda
Biz Türklerin ikilik yok aslýnda
Yanar tutuþuruz vatan aþkýnda
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz

Hedef alýp dövüþtüðün kardeþin
Seni yaralýyor attýðýn taþýn
Topluma zararlý yersiz savaþýn
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz

Herkes ilim deryasýnda yüzüyor
Çýkmýþ ayýn cevresinde geziyor
Yazýk bize yollarýmýz uzuyor
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz

Kitaplar yazýlmýþ nasihat dolu
Birlikte güçlenir gençliðin kolu
Gençliðe emanet Atatürk yolu
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz

Söyler Veysel sözlerinden vazgeçmez
Bulanýk çeþmeden kimse su içmez
Ganadý olmasa kuþlar da uçmaz
Hepimiz bu yurdun evlatlarýyýz