Mecnun gibi dolaþýrým çöllerde
Hayal beni savuruyor yel gibi
Ah çeker aðlarým gurbet ellerde
Durmaz akar gözüm yaþý sel gibi

Hesapsýz günlerim gelip geçiyor
Varýp sýrrýn yad ellere açýyor
Evvel benim idi þimdi kaçýyor
Beni görüp saklanýyor el gibi

Aþkýn beni deryalara daldýrýr
Bir dem aðlatýr da bir dem güldürür
Ýster azat eder ister güldürür
Aþýk Veysel kapýsýnda kul gibi