Dünyada tükenmez murat varýmýþ
Ne alýcý gördüm ne murat gördüm sevdiðim
Meþakketin adýn murat koymuþlar
Dünyada ne lezzet ne bir tad gördüm

Ölüm var dünyada yok imiþ murat
Gün be gün artýyor türlü meþakkat
Kalmamýþ dünyada ehl-i kanaat
Ýnsanlar içinde pek fesat gördüm

Nuþveran-ý Adil nerede tahtý
Süleyman mülkünü kime býraktý
Resul-i Ekrem’in kanunu haktý
Her ömrün sonunda bir feryat gördüm

Var mýdýr dünyada gelip de kalan
Gülüp baþtan baþa muradýn alan
Muradý maksudu hepisi yalan
Ölümü dünyada hakikat gördüm

Dönüyor bir dolap çarký belirsiz
Çaðlayan bir su var arký belirsiz
Veysel neler satar narký belirsiz
Ne müþteri gördüm ne hesap gördüm