Sarý saçlarýný deli gönlüme
Baðlamýþým çözülmüyor Mihriban sevgilim
Ayrýlýktan zor belleme ölümü ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban sevgilim,Mihriban

Yar deyince kalem elden düþüyor
Gözlerim görmüyor aklým þaþýyor,þaþýyor
Lambada titreyen alev üþüyor,üþüyor
Aþk kaðýda yazýlmýyor Mihriban,sevgilim,Mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yareme
Aþk denince ötesini arama,arama
Her nesnenin bir bitimi var ama,var ama
Aþka hudut çizilmiyor Mihriban,sevgilim,Mihriban