Sen bir ceylan olsan ben de bir avcý
Avlasam çöllerde saz ile seni
Bulunmaz dermaný yoktur ilacý
Vursam yaralasam söz ile seni

Kurulma sevdiðim güzelim deyin
Baðlanma karayý allarý geyin
Ben bir çoban olsam sen de bir koyun
Beslesem elime tuz ile seni

Koyun olsan otlatýrdým yaylada
Tellerini yoldurmazdým hoyrada
Balýk olsan takla dönsen deryada
Düþürsem toruma hýz ile seni

Veysel der ismini koymam dilimden
Ayrý düþtüm vatanýmdan ilimden
Kuþ olsan da kurtulmazdýn elimden
Eðer görse idim göz ile seni