Allah birdir Peygamber Hak
Rabbül alemindir mutlak
Senlik benlik nedir býrak
Söyleyim geldi sýrasý

Kürtü Türkü ne Çerkezi
Hep Ademin oðlu kýzý
Beraberce þehit gazi
Yanlýþ var mý ve neresi

Kuran’a bak Ýncil’e bak
Dört kitabýn dördü de hak
Hakir görüp ýrk ayýrmak
Hakikatte yüz karasý

Binbir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuðun yola doðru git
Yoldan çýkýp olma asi

Yezit nedir ne kýzýlbaþ
Deðil miyiz hep bir kardaþ
Bizi yakar bizim ataþ
Söndürmektir tek çaresi

Kiþi ne çeker dilinden
Hem belinden hem elinden
Hayýr ve þer emelinden
Hakikat bunun burasý

Þu alemi yaratan bir
Odur külli þeye Kadir
Alevi Sünnilik nedir
Menfaattir varvarasý

Cümle canlý hep topraktan
Var olmuþtur emir Hak’tan
Rahmet dile sen Allah’tan
Tükenmez rahmet deryasý

Veysel sapma saða sola
Sen Allahtan birlik dile
Ýkilikten gelir bela
Dava insanlýk davasý