Talih, çile, kader sözü bir etmiþ
Her nereye gitsem gezer peþimde
Kalemi fethetmiþ, ne þikar etmiþ
Tuttu baðladýlar yedi yaþýmda

Hiç razý deðilim ben bu kaderden
Birlikte doðmuþuz subh-u pederden
Baþým hali deðil gamdan kederden
Kusur bende miydi yoksa iþimden

Yalvarsam kadere yardým etmez mi
Yeter bu çektiðim derdim yetmez mi
Nice kara günler gördüm gitmez mi
Bir fark yoktur yazýn ile kýþýnda

Gülmedim dünyada gülenler gülsün
Derdim yüreðimde eller ne bilsin
Ýsterse dünyasý ziynetle dolsun
Ayrýlýk gözümde ölüm baþýmda

Tecellim tersine çalmýþ kalemi
Önünden gülmeyen sonra güler mi
Veysel benim çekeceðim çile mi
Gelmiþ ölüm ecel bekler baþýmda