Baþ koymuþum Türkiye’min yoluna.
Düzlüðüne,yokuþuna ölürüm.
Asýrlardýr kýr atýmý suladým.
Irmaðýnýn akýþýna -ölürüm
Türkiye’m-3 Hey..

Sevdalýyým yangýn yeri bu sinem.
Doksan yýldýr çile çekmiþ hep ninem.
Pýnarlardan su doldurur Emine’’m.
Mavi boncuk takýþýna ölürüm -Türkiye’m.-3

Düðünüm,derneðim,halayým,barým.
Topraðým,ekmeðim,namusum,arým.
Kilimlerde çizgi çizgi efkarým.
Heybelerin nakýþýna -ölürüm
Türkiye’m-3