Yastadýr ey deli gönül yastadýr
Gelir diye kulaklarým sestedir
Yaðmur yaðar zülüflerin ýslatýr
Var git duman þu yaylanýn üstünden

Duman senin çürük iþin bitmez mi
Poyraz vurup bir tarafa gitmez mi
Benim eski derdim bana yetmez mi
Var git duman þu yaylanýn üstünden

Duman senin pare pare karýn var
Þu benim gönlümde ah u zarým var
Benim o yaylada nazli yarim var
Var git duman þu yaylanýn üstünden