Ýhtiyat mý etti de geri bakmaya
Ne hak geldi kefenini biçmeye
Sýva kollarýný suyum dökmeye
Necip sana kurban derim söylemez

Hasta dediler de geldim yanýna
Þifa geldi desem kýyma canýna
Böyle iþler düþer miydi þanýna
Onun için küstüm Necip söylemem

Yüklendi barhanam çekildi göçüm
Baðýþla günahým affeyle suçum
Necip’i görmeye gelmedin niçin
Necip sana kurban derim söylemez