Krajina mrazu - Landscape Of Frost

Tam kde pøíkrov snìhu leží,
kde krutý mráz pøevládá,
tam dávná zem našich otcù
v tichém snìní spoèívá.

........
....vìèná....

Staré mohyly se tyèí
na kopcích posvátných,
bdící duchové je støeží
za nocí studených.
....dlouhých, tichých....

........
....znavená....

Prastará krajina mrazu
zlými vìky zmožená,
leží skryta v našich srdcích,
matka naše pradávná.

........
otèina naše - nelítostná,
pøesto nadìjí nám zùstává.
....vzpomínka rodová....

........
....nesmrtelná....

Kde leží meèe mých pøedkù, zbroj dávno rozpadlá,
tam chci též složit své kosti, síò slávy otevøená....
....skvostná....
....laskavá....