Sternik uj¹³ ster: rejs na drugi brzeg,
W jedn¹ stronê bilet za obola.
Gdy zap³acisz ju¿, resztê w wodê rzuæ -
Sternik nic innego, nic nie przyjmie.

Z³oto dawaæ chcia³, drugi pierœcieñ zdj¹³ -
Widaæ p³aciæ pierwsz¹ klasê zwykli.
Z tamtej strony - spójrz! - wraca pusta ³ódŸ -
Charon ludzi traci ju¿ za Styksem.

Choæ mia³byœ sto za jeden grosz -
Nic wiêcej nie zap³acisz, niŸli p³aciæ masz.
Na drugi brzeg pop³yniesz, gdzie
Oblicz¹ najdok³adniej, ile jesteœ wart.

Ileœ kiedyœ da³ - tyle mo¿esz wzi¹æ.
Co zabra³eœ - oddasz w³aœnie tyle.
Z tamtej strony znów wraca pusta ³ódŸ -
Spróbuj tu powrotny kupiæ bilet!

Drewniana ³ódŸ. Za jeden grosz,
Obola stary Charon liczy ci za rejs.
Za jeden grosz - na drugi brzeg,
Gdzie wiedz¹, ile za co p³acisz, albo nie.