Gdy zap³on¹³ nagle œwiat,
Bezdro¿ami szli
Przez œpi¹cy las.
Równym rytmem m³odych serc
Niespokojne dni
Odmierza³ czas.

Gdzieœ pozosta³ ognisk dym,
Dróg przebytych kurz,
Cieñ siwej mg³y ...
Tylko w polu bia³y krzy¿
Nie pamiêta ju¿,
Kto pod nim œpi ...
Jak myœl sprzed lat,
Jak wspomnieñ œlad
Wraca dziœ
Pamiêæ o tych, których nie ma.
¯egna³ ich wieczorny mrok,
Gdy ruszali w bój,7
Gdy cich³a pieœñ.
Szli, by walczyæ i twój dom
Wœród zielonych pól -
O nowy dzieñ.
Jak myœl sprzed lat,
Jak wspomnieñ œlad
Wraca dziœ
Pamiêæ o tych, których nie ma.
Bo nie wszystkim pomóg³ los
Wróciæ z leœnych dróg,
Gdy kwit³y bzy.
W szczerym polu bia³y krzy¿
Nie pamiêta ju¿,
Kto pod nim œpi ...