Lutka uwielbia film i zrobiæ chce karierê w nim,
Zamiar zamienia w czyn i lata wci¹¿ do wszystkich kin,
Stroi, maluje siê, wypina siê a szko³a gdzie?!!!

Kariera gwiazdy nie byle co,
Nie da siê z gêsi zrobi Bardot
Jak we ³bie pusto to nie pomo¿e biust,
Ka¿dy re¿yser niez³y ma gust.

Ewa ma ..naœcie lat, ju¿ ...naœcie lat, szesnaœcie lat,
Staœ jej ca³usy krad³, a¿ wreszcie raz na pomys³ wpad³,
¯eby zabawiæ siê przy jakimœ szkle ot byle gdzie.

Nie daj siê nabraæ na byle co,
Na byle ubaw - chatê i szk³o,
Bo tak siê zdarza oj! Czêsto zdarza siê
¯e potem pannie - bobo siê drze!!!!!

Janka ma ..dzieœcia lat, ju¿ dzieœcia lat, dwadzieœcia lat
M¹¿ jej to ch³opak chwat, oj wielki chwat, weso³y chwat,
Bociany mówi¹, ¿e on stara siê zatrudniaæ je!!

Nie daj siê nabraæ na byle co
Co rok to prorok, a chowaæ kto
Mê¿uœ ma zawód i swoje biuro ma
A w nadgodzinach kociaki dwa!!!