Zabiegany cz³owiek taki
Œcina drzewa, goni ptaki
Na ró¿owo pomalowaæ chcia³by œwiat.
Wierzy w cuda i kaba³y
Zwykle szuka dziury w ca³ym
Wierzycielom jeszcze sp³aca kilka rat.


¯eby znaleŸæ Eldorado gotów przebyæ drogi szmat
Z byle kim, byle gdzie, byle by, byle ju¿, byle jak.
Sam ju¿ nawet nie wie, ile warte ¿ycie tak
Z byle kim, byle gdzie, byle by, byle ju¿, byle jak.

Ale przyjdzie chwila taka,
¯e Ciê znudzi w sercu wakat
I ta niepojêta pustka czterech œcian.
Wtedy spotkasz Tê dziewczynê
W autobusie lub pod kinem
I ju¿ diabli wezm¹ ¿ycia prosty plan.

Zdarte buty na dno szafy by nie wracaæ w nich na szlak
Z byle kim, byle gdzie, byle by, byle ju¿, byle jak.
Kochasz j¹ zdziwiony, ¿e te¿ mo¿na by³o tak
Z byle kim, byle gdzie, byle by, byle ju¿, byle jak.
Jeszcze jeden dzieñ jeszcze tylko chwila

I ju¿ wiesz, jak ma byæ no i jak trzeba ¿yæ
Byle dziœ, byle ju¿, byle tak, byle tu, byle z ni¹.

solo (instr. guitar):

Jeszcze jeden dzieñ jeszcze tylko chwila
I ju¿ wiesz, jak ma byæ no i jak trzeba ¿yæ
Byle dziœ, byle ju¿, byle tak, byle tu, byle z ni¹.