By³aœ mej pamiêci wierszem,
By³aœ.
By³aœ moj¹ myœl¹ pierwsz¹,
By³aœ.
L¹dów moich marzeñ brzegiem.
A czym teraz bêdziesz? Nie wiem,
Nie wiem, nie wiem ...
Mo¿e zawsze ju¿ i wszêdzie
Cz¹stk¹ mej pamiêci bêdziesz?
Nie wiem, nie wiem ...

By³em Twoich œcie¿ek œladem,
By³em.
Twych wêdrówek drogowskazem
By³em.
By³em Twoich westchnieñ drzewem,
A czym teraz jestem? Nie wiem,
Nie wiem, nie wiem ...
Mo¿e pustk¹, niczym wiêcej?
Bia³¹ plam¹ w Twej pamiêci?
Nie wiem, nie wiem ...

[-instrum.-]
Jesteœ s³owem, jesteœ dŸwiêkiem,
Jesteœ.
Niepewnoœci uczuæ lêkiem,
Jesteœ.
Czy ujrzymy kiedyœ siebie?
Czy Ciê kiedyœ spotkam? Nie wiem,
Nie wiem, nie wiem ...
Czy siê spe³ni¹ dziœ od nowa
Nasze myœli, nasze s³owa?
Nie wiem, nie wiem ...