Dzisiaj mija miesi¹c, odk¹d jestem sam
Czas siê wlecze wolno - los rozdzieli³ nas
Twoja mi³oœæ dawno ju¿ skoñczy³a siê,
Moja pozosta³a - nadal kocham ciê.

Kocham, kocham, kocham ciebie,
- dobrze o tym wiesz,
¿e szalejê wprost za tob¹,
- dobrze o tym wiesz,
chcia³bym bardzo byæ przy tobie,
- dobrze o tym wiesz,
kocham, kocham, kocham ciebie,
- dobrze o tym wiesz.

Chcia³bym byæ przy tobie i ca³owaæ ciê,
Chcia³bym byæ przy tobie jak w ostatnim œnie,
Czekam wci¹¿ na chwilê, która z³¹czy nas
I bêdziemy razem ju¿ przez ca³y czas.

Wo³am, wo³am, wo³am ciebie
-znów pokochaj mnie,
Proszê, wróæ i zostañ przy mnie
- znów pokochaj mnie,
Bêdê z tob¹ ju¿ na zawsze
- znów pokochaj mnie,
Wo³am, wo³am, wo³am ciebie
- znów pokochaj mnie,
Wo³am, wo³am, wo³am ciebie
- wróæ wiêc proszê do mnie,
do mnie,
do mnie.