Ujrza³em wczoraj w oknie - mówiê wam -
Dziewczynê piêkn¹ tak jak ró¿y kwiat ...
Chcia³bym to widzieæ, co ujrza³eœ,
Chcia³bym to widzieæ, co widzia³eœ -
To ci siê œni³o, bo wzdycha³eœ wci¹¿ przez sen. /bis

A¿ nagle patrzê: w ogniu stan¹³ dom,
Wiêc pêdzê w ogieñ, by ratowaæ j¹ ...
Chcia³bym to widzieæ, jak pêdzi³eœ,
Chcia³bym to widzieæ, co zrobi³eœ -
Przez ca³¹ noc krzycza³eœ we œnie: "Pali siê!" /bis

- Dziewczyna w oknie, ogieñ by³ tu¿, tu¿!
Na rêce wzi¹³em j¹, skoczy³em w dó³ ...
- Chcia³bym to widzieæ, jak lecia³eœ -
Na g³owê z ³ó¿ka spad³eœ, to by³ tylko sen! /bis

- Lecz to nie wszystko jeszcze, to nie doϾ;
walczy³em z ogniem i gasi³em dom ...
- Chcia³bym to widzieæ, jak walczy³eœ,
Chcia³bym to widzieæ, jak gasi³eœ -
To ci siê œni³o; ogniem nie baw siê przed snem! /bis

- Chcia³bym to widzieæ, jak walczy³eœ,
Chcia³bym to widzieæ, jak gasi³eœ -
Mówi³em nieraz: "Ogniem nie baw siê przed snem". /bis