Ona zaraz ma tu przyjϾ.
Mówiê wam, co za dziewczyna!
O niej wy mo¿ecie œniæ,
A ja pójdê z ni¹ do kina.
W³osy z³ote ma jak... jak...
W oczach jej gra Czarne morze.
Ju¿ mi s³ów po prostu brak...
[S³uchaj, a resztê w jakim ma kolorze?
No? No, w³aœnie - powiedz!]

Co za dziewczyna! Co za dziewczyna!
Filmow¹ gwiazdê przypomina.
Monikê Vitti? [- Ha, lepsza!
Miss Europa? - Jak?! £adniejsza!
Ma szczêœcie ch³opak -
Nie to co my! Nie to co my!

Ja te¿ randkê tutaj mam.
Mówiê wam, co za dziewczyna!
Tylko spokój, cicho, sza.
Niech z ni¹ ¿aden nie zaczyna!
Nosek zgrabny ma jak... jak...
Mhm... Najs³odsze w œwiecie usta.
G³osik dŸwiêczny ma jak ptak.
[A jak tak u niej nó¿ka, co? -
Aaa! £adna?]

Co za dziewczyna! Co za dziewczyna!
Królow¹ jak¹œ przypomina.
Madagaskaru? [ - Porównanie! - ]
Czy Zanzibaru? [ - Jak to?!
- Och, królu! Daruj nam ten g³upi ¿art!
- Tak! - Tak, nie gniewaj siê! No, dobrze?
- Dobrze! - No!]

Ja te¿ z kimœ tu - dziwny traf,
Mówiê wam, co za dziewczyna!
Nie wymagam od was braw -
Ona jest naprawdê inna.
Rzêsy d³ugie ma jak... jak...
Œredni wzrost - taki najlepszy -
I szczególnych znaków brak.
Tylko tutaj ma³y pieprzyk.

Co za dziewczyna! Co za dziewczyna!
Ona mi kogoœ przypomina.
[ - Jak to? Tobie te¿ ona coœ przypomina?
- A to... tobie te¿?
- No, co to? Co to?
- No nie! Niemo¿liwe!
- Zaraz, zaraz, zaraz! Chwileczkê, chwileczkê!
- Rzeczywiœcie coœ mi tutaj nie gra. No, nie ma siê co oszukiwaæ.
S³uchaj, Benek! Jak ona ma na imiê - nie Alina przypadkiem?
- O! I ty j¹ znasz?
- No, jak to:? Znam, bo siê z ni¹ na dzisiaj umówi³em!
- O, ja przepraszam! Ja tu na ni¹ od godziny czekam.
- Od godziny? O! To jeszcze chyba bêdziesz d³ugo czeka³!
- Wiecie co? Mnie siê zdaje, ¿e... ¿e ona wystawi³a nas do wiatru.
- Oj! Oj!
- Ojej!
- Ojej!
- Aa, nie ma siê co martwiæ! W³aœciwie niewa¿ne. Po co my siê k³ócimy?
Ona mi siê nie podoba w ogóle - taki nos jak kartofel ma.
- Ooo!
- Tak, no...
- W ogóle... w³osy takie jakieœ farbowane, nie³adne...
- Farbowane...
- A jaka piegowata!
- Piegowata, co?
- Aha!
- Ojej!
- I rzêsy jakieœ za d³ugie... coœ mi tu w ogóle...
- Hy hy hy...
- Sztuczne, sto z³otych komplet.]

Co za dziewczyna! Co za dziewczyna!
Pokrakê jak¹œ przypomina.
Biletów osiem mamy do kina...
Tak z dziewczynami, tak zawsze bywa.
Co za dziewczyna! Co za dziewczyna!
Co za dziewczyna!
[ - Eee tam!]