Dam Ci nasz¹ piosenkê -
Tylko na to mnie staæ,
Bo có¿, moja maleñka,
Có¿ Ci wiêcej mogê daæ?

Wszystkie kwiaty na ³¹ce,
¯ebyœ mog³a je rwaæ.
Dam wieczory i noce,
Bo có¿ Ci wiêcej mogê daæ?

[-instrum.-]

Dam ksiê¿yca Ci srebro
I gwiazd sypnê Ci garœæ.
I to ju¿ jest na pewno
Wszystko, co Ci mogê daæ.

[-instrum.-]

Starczy nam dawaæ siebie,
Wa¿ne jest tylko jedno:
¯e mi Ÿle jest bez Ciebie
Ale Ÿle Tobie ze mn¹.