Rzecz......
wcale nie jest tym
czy kocham cie czy nie
lecz.......
na to samo patrz¹c
rzeczy widzieæ dwie
d³ugo zbyt nie da siê
choæ zawsze lepiej wiesz
jak co widziec mam
troche wstyd przyznaæ
¿e
nie bardzo wyszlo nam

Wiem nie umia³em spe³niæ
wszystkich twoich snów
wiec.......
mo¿e lepiej ¿e urwa³em
sie bez s³ów
tak jak chcesz oceñ mnie
zamykam oczy i widzê
Twoj¹ twarz
sama wiesz by³o Ÿle
wiêc mo¿e lepiej ¿e
¿e z glowy mnie ju¿ masz

ref.:
Zostawiam Ciê dziœ
co bêdzie niewiem napewno
¿yj sama i myœl
co jeszcze czeka Cie ze mn¹

Tak jak chcesz oceñ mnie
zamykam oczy i widzê
Twoj¹ twarz
sama wiesz bylo Ÿle
lecz pomyœl sobie ¿e
ju¿ to z g³owy masz

Tak jak chcesz oceñ mnie
zamykam oczy i widzê
Twoj¹ twarz
Pada deszcz
KOCHAM CIE
œwiat nie zawali³ siê
i jeszcze bêdzie nasz