Lato jagód lipcowych ma smak.
¯ó³te liœcie gna jesieni¹ wiatr.
Wiosn¹ œniegi sp³ywaj¹ ju¿ z gór,
A na szybach zim¹ kwitnie mróz.

A ja lubiê mroŸn¹ zimê
I puszysty œnieg.
Kocham narty;
Dla mnie zima najpiêkniejsza jest.

Ktoœ tam lubi zimowy z³y wiatr,
Kiedy rzeki ju¿ pokrywa kra.
Drugi woli przed siebie wci¹¿ iœæ,
Gdy jesieni¹ czerwienieje liœæ.

A ja lubiê tylko lato
Wœród s³onecznych pla¿.
Lubiê p³ywaæ;
Dla mnie lato najpiêkniejsze jest.

Jeden lubi gdy wiosn¹ ze snu
Znów siê budzi rzek wezbranych nurt.
Inny woli lipcowych dni blask,
Kiedy miodem pachnie ca³y las.

A ja lubiê
Wszystkie cztery pory roku, bo
Ka¿da z nich:
Wiosna, lato, jesieñ, zima -
Przypomina mi
Ciebie.