W ga³êziach ucich³ wiatr,
Zamar³y liœcie drzew,
A moje serce z trwogi dr¿y -
Czy Ona o tym wie?

Czy ona o tym wie,
¯e pokocha³em j¹,
¯e w moich myœlach, w sercu mym
Od dzisiaj tylko ona.

Daleki ptaków krzyk
Echo ponios³o gdzieœ.
W g³owie mi huczy jedna myœl:
Czy ona o tym wie?

Czy ona o tym wie,
¯e pokocha³em j¹,
¯e pozostanê przy niej wci¹¿,
Nawet na dolê z³¹.

Czy ona o tym wie,
Czy ona o tym wie,
¯e dla niej przejdê grzbiety gór,
Przep³ynê wody rzek.

Czy ona o tym wie,
Czy ona o tym wie,
¯e nie rozdzieli nas ju¿ nikt,
Kiedy kochamy siê.

Czy ona o tym wie,
Czy ona o tym wie,
¯e pokocha³em j¹,
¯e pokocha³em j¹.
¯e pozostanê,
¯e pozostanê przy niej wci¹¿,
Nawet na dolê z³¹.

Czy ona, czy ona o tym,
Czy ona o tym wie?