Nadchodzi ju¿ Pasterki czas,
Wiêc konie zaprzêgajmy - na nas czas!
Ilu nas tu zebranych znów!
Saniami pojedziemy wraz.

Dalej, dalej pêdz¹ sanie.
Pêdz¹, pêdz¹ w dal. bis
Hej, kolêda, kolêda!

Pochodni blask, dzwoneczków brzêk,
Gwiazdami z nieba sypie, sypie œnieg.
A wko³o kr¹g przyjaznych r¹k.
Z daleka s³ychaæ kolêd œpiew.

Dalej, dalej pêdz¹ sanie.
Pêdz¹, pêdz¹ w dal. bis
Hej, kolêda, kolêda!

Œpiewamy wam, gdy ktoœ jest sam -
Po niego zajedziemy w kilka sañ.
Wiêc wyjdŸ za próg na jedn¹ z dróg,
Za chwilê ju¿ bêdziemy tam!

Dalej, dalej pêdz¹ sanie.
Pêdz¹, pêdz¹ w dal. bis
Hej, kolêda, kolêda!
Hej, kolêda, kolêda! (x8)