Dlaczego nie kochasz mnie tak jak dawniej?
Dlaczego, mo¿e powiesz mi?
Dlaczego twoja mi³oœæ siê ju¿ koñczy?
Dlaczego, proszê, powiedz mi!

Dlaczego nie kochasz mnie tak jak dawniej?
Dlaczego ci¹gle zwodzisz mnie?
Dlaczego nie chcesz powiedzieæ prawdy?
Dlaczego, proszê, powiedz mi!

Wiem, ¿e wszystko ma swój kres
Wiem, ¿e kiedyœ skoñczy siê
Lecz nie mogê zrozumieæ
Dlaczego ok³amujesz mnie.

Dlaczego nie kochasz mnie tak jak dawniej?
Dlaczego, mo¿e powiesz mi?
Dlaczego twoja mi³oœæ siê ju¿ koñczy?
Dlaczego, proszê, powiedz mi.

Dlaczego nie kochasz mnie tak jak dawniej?
Dlaczego jeszcze zwodzisz mnie?
Dlaczego nie chcesz powiedzieæ prawdy?
Dlaczego, proszê, powiedz mi!