Dlaczego pada deszcz-na pewno nie wie nikt.
Dlaczego wieje wiatr-na pewno nie wie nikt.
Dlaczego s³oñce lœni - na pewno nie wie nikt.
A czy ktoœ kocha ciê - na pewno nie wie nikt.

Bo co obchodzi ciê deszcz i wiatr
Gdy sam przed siebie wêdrujesz w œwiat,
Gdy z tob¹ nikt i z nikim ty.
Sam przez œwiat, sam przez œwiat.

Gdy jednak spotkasz na drodze swej
Dziewczynê, której spodobasz siê,
To powiesz jej, to powiesz jej:
ChodŸmy w œwiat, razem w œwiat!
Zrozumiesz wtedy ju¿, dlaczego pada deszcz.
Zrozumiesz wtedy ju¿, dlaczego wieje wiatr.
Zrozumiesz wtedy ju¿, dlaczego s³oñce lœni.
Zrozumiesz wtedy ju¿, bo ktoœ kocha ciê.

Gdy deszcz ciê zmoczy, wysuszy wiatr,
Gdy s³oñce blaskiem rozjaœni œwiat,
To pójdziesz z ni¹, to pójdziesz z ni¹
Razem w œwiat, razem w œwiat.

Gdy deszcz ciê zmoczy, wysuszy wiatr,
Gdy s³oñce blaskiem rozjaœni œwiat,
To pójdziesz z ni¹, to pójdziesz z ni¹
Razem w œwiat, razem w œwiat.