Si¹dziemy dziœ przy œwiecach,
Gdy siê skoñczy dzieñ.
Kocisko zejdzie z pieca,
Szarobury leñ.
A gdy, a gdy
Zaœwieci gwiazdka nam,
Z kolêd¹ t¹ drog¹ z³¹
Pójdziemy w œwiat.

Gwiazdeczko, która œwiecisz - hen!
NiedŸwiedziom daruj mocny sen,
A smutnym ludziom z³oty grosz,
Zbo¿a ³an, kwiatów kosz.

Gwiazdeczko, która œwiecisz - het!
Daj ka¿dej babci ciep³y pled,
Osio³kom daruj siana w bród,
Œpiewaj z nami jak z nut,
Œpiewaj jak z nut.
Ogrzej na szybach lód.

Si¹dziemy dziœ przy sobie
Niby sowy dwie.
Na deser po po³owie
Wypijemy ³zê.
A gdy, a gdy
Zaœwieci gwiazdka nam,
Z kolêd¹ t¹ drog¹ z³¹
Pójdziemy w œwiat.

Gwiazdeczko, która œwiecisz - tam!
Daj czarnym kotom cienie bram,
Okrêtom w morzu syren œpiew,
Ma³o raf, du¿o mew.

Dopóki œwiecisz, mamy raj.
Pyzate dzieci daj nam, daj.
Kochankom daruj zgody cud.
Œpiewaj z nami jak z nut,
Œpiewaj jak z nut.
Ogrzej nam w sercach lód.