Jest taki dzieñ...
Bardzo ciep³y, choæ grudniowy.
Dzieñ, zwyk³y dzieñ,
W którym gasn¹ wszelkie spory.

Jest taki dzieñ,
W którym radoœæ wita wszystkich,
Dzieñ, który ju¿
Ka¿dy z nas zna od ko³yski.

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia;
Wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia:
Drzewa - ptakom, ptaki - drzewom,
Tchnienie wiatru - p³atkom œniegu.

Jest taki dzieñ -
Tylko jeden raz do roku.
Dzieñ, zwyk³y dzieñ,
Który liczy siê od zmroku.

Jest taki dzieñ,
Gdy jesteœmy wszyscy razem.
Dzieñ, piêkny dzieñ -
Dziœ nam rok go sk³ada w darze.

Niebo - Ziemi, Niebu - Ziemia;
Wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia,
A gdy wszyscy usn¹ wreszcie,
Noc igliwia zapach niesie.